Úver pre obec

Úvery pre obce Slovenska poskytujú viaceré banky a ide o úvery určené pre obecnú a mestskú samosprávu, nazvané aj municipálne úvery. Podľa výšky a charakteristiky úveru sú rôzne typy takýchto pôžičiek, od kontokorentných úverov s úverovým limitom na čerpanie, cez bežné splátkové úvery prevádzkového typu, revolvingové úvery až po investičné úvery na väčšie a nákladnejšie projekty, napríklad do infraštruktúry alebo na spolufinancovanie rôznych projektov.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Municipálny úver pre obce je podľa definície úver úver určený pre obecnú alebo mestskú samosprávu, pričom tento úver sa poskytuje formou jednorazového alebo postupného čerpania a splácanie je možné tiež postupne alebo jednorázovo. Obce sa však musia pri požičiavaní si riadiť aj platnou legislatívou a schválenie úveru musí byť v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Úvery schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré rokovaním o úvere obvykle poveruje starostu obce.

Porovnanie municipálnych úverov v bankách

V banke je možné získať viacero druhov úverov a pôžičiek pre obce a samosprávy. Na krátkodobé pokrytie rozdielu medzi príjmami a výdavkami v rámci obecného rozpočtu slúžia kontokorentné úvery pre obce, ktoré sa poskytujú formou schváleného úverového rámca s možnosťou čerpania úveru na bežnom účte pre obec. Úver sa môže čerpať do výšky úverového limitu aj opakovane a spláca sa buď postupne alebo jednorázovo vložením prostriedkov na účet.

Druhou možnosťou na úhradu kapitálových a prevádzkových výdavkov sú revolvingové a prevádzkové úvery. Tieto je možné získať aj v objeme niekoľko tisíc až desiatok tisíc € a dajú sa čerpať aj opakovane, čo je princíp revolvingového úveru. Splácanie je tiež možné jednorázovo alebo v pravidelných splátkach, pričom banky majú väčšinou podmienku splatenia celého úveru do dvoch až troch rokov. Výška úveru závisí od rozpočtových príjmov obce.

Na najväčšie investície či už do hnuteľného alebo nehnuteľného majetku alebo na prefinancovanie infraštruktúry a rôznych projektov aj z fondov EÚ slúžia investičné úvery pre obce. Väčšinou ide o účelové úvery, kde je treba aj založenie majetku obce ako záruky za splatenie pôžičky, pričom výška úveru sa pohybuje v niekoľko desiatkách až stovkách tisícov € a doba splatnosti je obvykle na 10 alebo až na 20 rokov. To, aký municipálny úver banka ponúka, sa dá overiť online priamo na jej webstránke, väčšinou je tu aj kalkulačka na orientačné prerátanie úveru. A ktoré banky úvery pre obce poskytuju?

OTP banka

Komplexnú ponuku úverov má OTP banka pre obce, ktoré potrebujú menšie aj väčšie úverové prostriedky. K dispozícii je kontokorentný úver so splatnosťou na rok s možnosťou obnovy, ale aj splátkový úver, ktorý je určený na preklenutie časového nesúladu príjmov a výdavkov v rámci rozpočtu obce. Úvery sú bez dokladovania účelu použitia, nie je za ne nutné ručiť majetkom obce a najčastejšie sú zabezpečené presmerovaním daní cez účet.

Viac finančných prostriedkov sa dá získať cez investičný úver, ktorý môže mať splatnosť až do 20 rokov, pričom ide o splátkový úver pre obce, ktoré potrebujú financie na nákup investičného verejného majetku alebo na miestnu infraštruktúru alebo bytovú výstavbu. Čerpanie je možné jednorázovo aj postupne, výška úveru je podľa možností obecného rozpočtu a splácanie je následne v pravidelných splátkach. Úver vyžaduje aj ručenie.

Banka ponúka aj možnosť využiť finančné produkty určené na spolufinancovanie projektov z európskych fondov. V ponuke sú úvery určené na predfinancovanie alebo následné spolufinancovanie projektov schválených s podporou fondov EÚ, je možnosť aj predfinancovania nenávratného finančného príspevku pre obce a taktiež sa dá získať aj úver na spolufinancovanie s dobou splatnosti do 10 rokov. Je možné aj vystaviť bankové záruky.

ČSOB

Na financovanie prevádzkových aj investičných zámerov a aktivít má municipálne úvery pre obce k dispozícii aj ČSOB. Základom ponuky je kontokorentný úver, čiže povolené prečerpanie formou úverového limitu na bežnom účte pre obce, ktoré sa dá čerpať bezúčelovo a ide o úver poskytovaný na krátkodobé účely, najmä v súvislosti s výkyvmi v rámci obecného rozpočtu. Podmienky splatnosti a výška úveru závisia od rozpočtových možností.

Na väčšie výdavky ponúka banka splátkový úver pre obce a samosprávy, ktorý sa dá čerpať postupne aj jednorázovo. Tento úver slúži na prefinancovanie bežných potrieb a prevádzkových výdavkov obce a poskytuje sa s viazaním finančných prostriedkov na konkrétny účel, takže ide o účelovú pôžičku pre obce. Na základe úverovej zmluvy sa stanoví úverový limit a obec ho následne čerpá podľa potreby. Splácanie je cez pravidelné splátky.

Na najväčšie výdavky investičného typu ponúka ČSOB banka úver zo zdrojov Európske investičnej banky, ktorý je možný skombinovať s finančnými prostriedkami z iných fondov EÚ a takýmto spôsobom sa dá prefinancovať až 100% nákladov na investičný projekt. V ponuke banky je aj úver zo zdrojov Rozvojovej banky Rady Európy, ktorý má splatnosť až do 15 rokov, hodí sa na menšie i väčšie investície a financovateľná je aj refundovateľná DPH.

Prima banka

Viacero druhov úverov ponúka pre obce aj Prima Banka, napríklad termínovaný municipálny úver určený na investičné aj prevádzkové náklady so splatnosťou do jedného roku. Ide o bezúčelový úver, ktorý umožňuje prefinancovať nevyhnutné krátkodobé výdavky, podobne ako napríklad aj kontokorentný úver zvaný Superlinka. Ten sa poskytuje ako úverový rámec s možnosťou flexibilného čerpania finančných prostriedkov a splatnosť úveru je tiež 1 rok.

V prípade, že obec chce dlhodobejší úver, než len na jeden rok, môže si vybrať municipálny úver Univerzál, ktorý je určený na kapitálové aj investičné výdavky pre obce s počtom obyvateľov do jedného tisíca. Tento úver môže mať splatnosť až do 10 rokov, pričom sa pravidelne prehodnocuje a financie sa dajú čerpať z poskytnutého úverového rámca. Okrem toho má banka v ponuke aj účelový úver určený na spolufinancovanie investícii z fondov EÚ.

Týmto úverom je možné predfinancovať niektoré aspekty projektu a následne financovať celý projekt až do 100% jeho nákladov. Forma úveru môže byť buď ako termínovaný úver alebo ako úverová priama linka. Okrem úverov pre obce má v banka portfóliu aj možnosti vystavenia bankových prísľubov a tiež bankových záruk. Bankové záruky sa môžu vystavovať podľa druhu záruky až na 20 rokov, napríklad pri záruke za úver zo ŠFRB.

VÚB

VÚB banka má v ponuke pre samosprávy a obce úvery v princípe troch typov a to kontokorentný, revolvingový a investičný úver. Kontokorentný úver je bezúčelovým typom pôžičky, ktorá sa dá získať vo výške od 3.300 € ako forma povoleného prečerpania do výšky úverového limitu, ktorý sa poskytuje k bežnému účtu v banke pre obce. Zabezpečenie je blankozmenkou a čerpanie je možné postupne aj jednorázovo, podobne ako jeho splatenie.

Druhou možnosťou, ak potrebuje obec viac finančných prostriedkov, je revolvingový typ úveru. Minimálne sa dá získať od 3.300 € a úver slúži najmä na kapitálové výdavky obce, pričom je možné ho čerpať aj viacnásobne do výšky úverového rámca a to opakovane. Podmienkou ale je, že celý úverový rámec a úver musia byť splatené do dvoch rokov od začiatku poskytovania pôžičky. Splácanie úveru môže byť jednorázovo alebo tiež postupne.

Najväčšie finančné prostriedky sa dajú získať cez investičný úver so splatnosťou až na 20 rokov, ktorý banka poskytuje od 3.300 € a horná hranica závisí aj od bonity a možností obci. Úver sa spláca mesačnými alebo štvrťročnými splátkami a môže byť zabezpečený podľa výšky pôžičky buď blankozmenkou alebo majetkom obce. Okrem úverov aj VÚB banka ponúka možnosť vystavenia bankových záruk, napríklad 3 ročnú záruku pre ŠRFB.

Slovenská sporiteľňa

Veľmi bohatú ponuku pôžičiek pre obecné samosprávy má aj Slovenská sporiteľňa, ktorá ponúka krátkodobé aj dlhodobé finančné úverové prostriedky. Ide napríklad o bežný kontokorentný municipálny úver pre obce, ktorý sa poskytuje na jeden rok a je bezúčelový. Samozrejme po roku je možnosť jeho opätovného poskytnutia. Podobne funguje aj termínovaný obecný úver, ktorý má splatnosť tiež rok a na konci splatnosti sa spláca jednorázovo.

Čo sa týka prevádzkových finančných potrieb, banka pre obce ponúka splátkový prevádzkový úver so splatnosťou do jedného roka a možnosťou individuálneho plánu čerpania finančných prostriedkov obcou. Pre väčšie investície je určený investičný úver pre obce, kde je možné získať nielen viac finančných prostriedkov, ale aj dlhšiu splatnosť a to až na 10 rokov. Tento úver je účelový a slúži na kúpu alebo modernizáciu majetku obci, zabezpečený je zmenkou.

Okrem toho banka ponúka aj iné investičné úvery pre obce, ako napríklad úver na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ, preklenovací úver s podporou predfinancovania takýchto projektov alebo špeciálny úver formou úverov linky EBRD určený na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Možnosti úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Ak má obec záujem o úver určený na výstavbu alebo modernizáciu bývania a bytovej infraštruktúry, je možné cez Štátny fond rozvoja bývania získať návratné aj nenávratné finančné prostriedky. Táto možnosť je dostupná aj pre samosprávy a požičať sa dá na výstavbu alebo kúpu nájomných bytov v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome, taktiež na výstavbu zariadenia sociálnych služieb, ale napríklad aj na modernizáciu a rekonštrukčné práce.

V rámci modernizácie a rekonštrukcií je možné získať pre obce finančné prostriedky na zariadenia sociálnych služieb, taktiež na obnovu bytových budov, zateplenie bytových domov alebo rodinných domov skolaudovaných do roku 2001, na odstránenie rôznych systémových porúch, na výmenu a modernizáciu výťahov, na výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, vody a tepla a tiež je možné získať z fondu aj financie na vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov.

PoskytovateľDruhy úverov
OTP bankaKontokorentný úver, splátkový úver, investičný úver, úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov EÚ
ČSOBKontokorentný úver, splátkový úver, investičný úver, úver z Rozvojovej banky
Prima bankaTermínovaný úver, Superlinka, Municipálny úver Univerzál, Úverová priama linka
VÚBKontokorentný úver, revolvingový úver, investičný úver
SLSPKontokorentný úver, prevádzkový úver, investičný úver, EBRD úverová linka

Údaje boli naposledy aktualizované 11.09.2015

Výhody:

  • Široká ponuka municipálnych úverov na rôzne druhy účelov
  • Možnosť získať pre obce výhodné úverové limity na opakované čerpanie financií
  • Viaceré možnosť na spolufinancovanie projektov EÚ a to aj predúverovaním

Nevýhody:

  • Pri väčších úveroch nutnosť dokladovať účel použitia financií, ktoré sú účelovo viazané
  • Väčšie investičné úvery musia byť zabezpečené zriadením záložného práva
  • Niektoré úvery musia byť vyplatené do konca rozpočtového obdobia obce

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

redakcia

Expert na pôžičky všetkého druhu. Vyznám sa vo financiách a rád vám poradím. Stačí sa spýtať v komentároch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *